info@catus-ag.de
+ 49 6135 931 239

Služby

S jistotou vyšší výnos - pomocí individuálního investičního systému společnosti Catus AG

 • jistota díky zákonné regulaci
 • jistota díky smluvnímu ujednání
 • pečlivá analýza trhů
 • individuální portfoliový systém
 • analýza vašeho současného portfolia cenných papírů
 • možnost permanentní kontroly portfolia
 • flexibilita
 • transparentní model odměn v závislosti na dosažených výsledcích
 • semináře a přednášky

Stručně řečeno:
Catus AG se stará, aby jste osobně profitovali z možností, které skýtá kapitalový trh. A to pomocí “na míru střiženého” investičního modelu, který přesně odráží Vaše přání a cíle!

Jistota díky zákonné regulaci

 • Catus AG je licencovaný správce majetku podle § 32 KWG (KWG – Zulassung Nr.: V II 2 (117854))
 • Catus AG podléhá dozoru BaFin (Instutuce pro dozor nad finančním trhem)
 • Finanční prostředky klienta jsou deponovány u banky, která je jištěna pojistným bankovním fondem. Konto je vedeno na jméno klienta.
 • Správce majetku má pouze omezenou transakční plnou moc. T.zn., výplaty a převody z účtu jsou možné jen na jiný účet klienta-referenční účet (ručení banky).

Jistota díky smluvnímu ujednání

 • Dodržování klientem stanovených propozic týkajících se rizika a výnosů investice jsou pravidelně kontrolovány jak Catus AG, tak dozorujícími orgány.
 • Catus AG ručí za dodržení rizikových propozic mandanta.

Pečlivá analýza trhů

Aktivní portfoliomanagement předpokládá 2 základní věci: obsáhlé informace o vývoji na kapitálovém trhu a důkladnou analýzu minulého a očekávaného vývoje. Proto Catus AG investuje tolik energie a síly do této bázické práce.
Neboť jen ten, kdo je nejlépe informován, může správně rozhodovat!

Individuální portfoliový systém

Individuální přístup při vypracování portfoliového systému podle potřeb a finančních cílů klienta je zárukou řešení “šitého na míru”. Kolísavá a zároveň výnosná aktiva se dají kombinovat s konzervativními tak, že se dociluje poměru mezi výnosem a rizikem právě tak, jak je jím požadováno. Klienti volí přitom mezi čtýřmi rizikovými skupinami.

Analýza portfolia

Máte možnost nechat si provést analýzu Vašeho stávajícího portfolia cenných papírů podle relevantních kritérií za pevně smluvený honorář. Získáte tím transparentnost jako základ pro optimalizovanou výstavbu Vašeho portfolia.

Možnost permanentní kontroly portfolia

Váš investiční účet je veden u renomovaných bank vždy na Vaše jméno. Námi je prováděna pouze správcovská činnost. Máte jistotu kontroly Vašeho majetku a denně se můžete informovat o jeho stavu.

Přednost flexibility

Zásluhou našich dobrých vztahů s renomovanými bankami a díky štíhlé organizační struktuře jsme schopni zachytit jednoduše a rychle, tedy bez časových prodlev i krátkodobé kurzové výkyvy.

Výhoda odměny

Catus AG účtuje klientovi poplatek za správu v závislosti na objemu spravovaných aktiv a zvolené investiční strategii. Při dosažení smluvených výnosů se Catus AG procentuálně podílí na investičním úspěchu. Do této výše platíte jen jednorázový vstupní poplatek a poplatek za správu. Předáváme slevy, které obdržíme od bank a kapitálových spolešností na zákazníky dále, což vede k značnému redukování nákladů.

Seminare und Vorträge

Semináře a přednášky na požádání k následujícím tématům:

 • privátní finanční plánování
 • investice do cenných papírů
 • investice z daňových hledisek